- imieniny: Arety, Marty, Marcina

SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCHORGANIZACJA SYSTEMU SZKOLENIA

 1. Szkolenia podstawowe
 2. Celem szkolenia podstawowego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych jest przygotowanie do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo-gaśniczych, w tym do samodzielnego wykonywania podstawowych czynności w ramach zastępu.

 3. Szkolenia specjalistyczne
 4. Celem szkolenia specjalistycznego jest przygotowanie strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych do wykonywania działań z użyciem sprzętu technicznego wymagającego umiejętności wykraczających poza obszar szkolenia podstawowego oraz przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy medycznej. Nabycie specjalistycznych umiejętności pozwala na prowadzenie działań ratowniczych z użyciem sprzętu specjalistycznego, w który wyposażone są Ochotnicze Straże Pożarne, zgodnie z rodzajem zagrożeń wystepujących na własnym terenie działania oraz wykonywaniem działań ratowniczych w ramach specjalistycznych grup ratowniczych. Szkolenia specjalistyczne:
  • w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego,
  • z zakresu ratownictwa wysokościowego,
  • w zakresie eksploatacji, obsługi i konserwacji samochodów z drabiną mechaniczną,
  • w zakresie eksploatacji, obsługi i konserwacji samochodów z podnośnikiem,
  • w zakresie ratownictwa wodnego,
  • dla grup poszukiwawczo-ratowniczych,
  • z zakresu kierowania ruchem drogowym,
  • kurs pierwszej pomocy medycznej dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych realizowane są zgodnie z programami szkolenia specjalistycznego dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 5. Szkolenia dowódcze
 6. System szkolenia przewiduje poza szkoleniem podstawowym i specjalistycznym, organizację szkoleń dla dowódców najniższego szczebla, przygotowywanych do dowodzenia jednostkami taktycznymi na poziomie interwencyjnym. Przewiduje on szkolenie operacyjne dowódców, naczelników oraz komendantów gminnych ZOSP RP, z zachowaniem hierarchii zdobywania umiejetności dowódczych.

ORGANIZACJA SZKOLEŃ

 1. Programy szkolenia podstawowego mogą być realizowane w sposób klasyczny przedmiotowy z wykorzystaniem sal wykładowych i stanowisk do ćwiczeń oraz, jeżeli zapewniona zostanie niezbędna infrastruktura informatyczna, z zastosowaniem metod nauczania na odległość np. e-learning.
 2. Wykorzystanie metody nauczania na odległość pozwala na swobodny wybór terminu rozpoczęcia kursu i nauki we własnym tempie, w dowolnie wybranej chwili. Osoba, która zrealizuje część teoretyczną programu z wykorzystaniem metod nauki na odległość i zaliczy te część może przystąpić do części praktycznej realizowanej w komendzie powiatowej/miejskiej, komendzie wojewódzkiej lub szkole Państwowej Straży Pożarnej.
 3. Z dniem wejścia w życie nowych programów szkolenia dla członków OSP tracą moc programy szkolenia z 1994 roku.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

Każdy strażak ratownik Ochotniczych Straży Pożarnych kierowany na szkolenie przygotowujące do udziału w działaniach ratowniczych, na każdym z poziomów wyszkolenia musi posiadać:
 1. ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat,
 2. zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
 3. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 4. skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy.
Dodatkowo strażak ratownik Ochotniczych Straży Pożarnych starający się o przyjęcie na poszczególne rodzaje szkoleń powinien posiadać:
 1. w przypadku szkolenia strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych część I - wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne,
 2. w przypadku szkolenia strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych część II - wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia strażaków ratowników OSP część I,
 3. w przypadku szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, szkolenia kierowców - konserwatorów sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych oraz z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach - wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych część II lub spełnienie równorzędnych wymagań,
 4. w przypadku pozostałych szkoleń specjalistycznych spełnienie wymagań określonych w programach szkoleń specjalistycznych,
 5. w przypadku skierowania na szkolenia w zakresie eksploatacji, obsługi i konserwacji samochodów z drabiną mechaniczną oraz w zakresie eksploatacji, obsługi i konserwacji samochodów z podnośnikiem wymaga się dodatkowo ukończenia szkolenia kierowców - konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP,
 6. w przypadku szkolenia dowódców Ochotniczych Straży Pożarnych - wykształcenie co najmniej na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, co najmniej 3-letni staż jako strażak ratownik Ochotniczych Straży Pożarnych, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych część II lub spełnienie równorzednych wymagań, zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych,
 7. w przypadku szkolenia naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych - zalecane wykształcenie co najmniej średnie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dowódców Ochotniczych Straży Pożarnych,
 8. w przypadku szkolenia komendantów gminnych ZOSP RP - zalecane wykształcenie co najmniej średnie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dowódców Ochotniczych Straży Pożarnych,

KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA

 1. Uprawnienia do wykonywania czynności ratowniczo - gaśniczych, udzielania pierwszej pomocy medycznej, prowadzenia działań z zakresu ratownictwa technicznego oraz innych działań specjalistycznych, a także pełnienia funkcji dowódczych, strażak ratownik Ochotniczych Straży Pożarnych nabywa po ukończeniu poszczególnych rodzajów szkoleń.
 2. Udział w szkoleniach specjalistycznych odbywa sie na zasadzie fakultatywnosci, w zależnosci od: rodzajów zagrożeń opisanych w powiatowych planach ratowniczych oraz posiadanego sprzętu.
 3. Ukończenie szkolenia według "Programu Szeregowców Ochotniczych Straży Pożarnych" jest równoznaczne z ukończeniem szkolenia strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych część I.
 4. Ukończenie szkolenia według "Programu Szeregowców Ochotniczych Straży Pożarnych" oraz szkolenia przygotowującego do pracy w aparatach oddechowych, a także szkolenia z zakresu bhp jest równoznaczne z ukończeniem szkolenia strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych część II.
 5. Osoby, które ukończyły kurs dowódców Ochotniczych Straży Pożarnych, naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych, operatorów sprzętu Ochotniczych Straży Pożarnych według dotychczasowych programów, zachowują swoje uprawnienia pod warunkiem: ukończenia przez te osoby szkolenia strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych część II lub spełnienia warunków określonych w pkt 4 oraz ukończenia szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych według nowych programów.
 6. Od osób, które ukonczyły co najmniej kurs nauczania kwalifikacyjnego szeregowych Państwowej Straży Pożarnej lub kurs dla osób odbywajacych służbę zastępczą w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, a są członkami Ochotniczych Straży Pożarnych, nie wymaga się ukończenia szkolenia podstawowego strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych oraz szkoleń specjalistycznych z zakresu ratownictwa technicznego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych, szkolenia strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach.
 7. Osoby, które ukończyły co najmniej kurs nauczania kwalifikacyjnego podoficerów Państwowej Straży Pożarnej, spełniają wymagania kwalifikacyjne do pełnienia funkcji dowódców Ochotniczych Straży Pożarnych, Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Komendantów Gminnych ZOSP RP.

EGZAMINY

 1. Egzaminy końcowe organizowane przez komendy powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej oraz komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej są przeprowadzane przez zespoły egzaminacyjne wyznaczane przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, spośród egzaminatorów.
 2. Komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej tworzą listy egzaminatorów, spośród strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz funkcyjnych związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, spełniajacych wymagania określone przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
 3. W komisji egzaminacyjnej zasiada obligatoryjnie jeden z komendantów gminnych ZOSP RP z gminy, z której członkowie OSP uczestniczyli w szkoleniu oraz fakultatywnie komendant gminny ochrony przeciwpożarowej. Ustalenia w tym zakresie podejmuje organizator szkolenia.
 4. Po zrealizowaniu treści programowych należy przeprowadzić egzamin teoretyczny oraz egzamin praktyczny.
 5. Do egzaminu teoretycznego zostaną dopuszczeni słuchacze, którzy uczestniczyli w co najmniej 80% jednostek lekcyjnych objętych programem oraz dopełnili warunków, które zostały określone przez osoby prowadzące zajęcia teoretyczne. Egzamin ten powinien być przeprowadzony po zrealizowaniu zajęć teoretycznych.
 6. Przystąpienie do egzaminu praktycznego uwarunkowane jest otrzymaniem pozytywnej oceny z egzaminu teoretycznego.
 7. Warunkiem ukończenia kursu jest zdanie obydwu form egzaminu.
 8. Ocena końcowa ze szkolenia stanowi średnią ocen pozytywnych uzyskanych w dwóch etapach egzaminu.
 9. Wyjątkiem przy ocenianiu jest szkolenie Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych, gdzie egzamin przeprowadzany jest tylko w formie egzaminu teoretycznego, którego ocena stanowi jednocześnie ocenę końcową egzaminu.
 10. Oceny uzyskiwane w trakcie egzaminu ustala się według skali ocen: celujący (6), bardzo dobry (5), dobry (4), dostateczny (3), dopuszcząjacy (2), niedostateczny (1).
 11. Wszyscy słuchacze kończący szkolenie z oceną pozytywną otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 12. Słuchacz, który nie uzyskał oceny pozytywnej z egzaminu teoretycznego lub praktycznego, może zdawać egzamin poprawkowy na najbliższym kursie z tego zakresu lub w terminie wyznaczonym przez organizatora szkolenia.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO PROWADZENIA SZKOLEŃ

 1. Organizatorem szkolenia podstawowego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych oraz szkoleń specjalistycznych: z zakresu ratownictwa technicznego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych oraz szkolenia strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach jest komenda powiatowa/miejska Państwowej Straży Pożarnej.
 2. Dopuszcza się również realizację części zajęć szkolenia podstawowego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych w Ochotniczej Straży Pożarnej, wyznaczonej przez organizatora szkolenia.
 3. Szkolenia strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych organizowane w oparciu o programy szkolenia specjalistycznego Państwowej Straży Pożarnej oraz szkolenia dowódców Ochotniczych Straży Pożarnych, naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych i komendantów gminnych ZOSP RP prowadzone są przez szkoły Państwowej Straży Pożarnej i komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej. Jedyny wyjątek szkolenia specjalistycznego, które może organizować Ochotnicza Straż Pożarna oraz inne podmioty zewnętrzne jest kurs pierwszej pomocy medycznej. Warunkiem organizacji tego szkolenia jest spełnienie warunków określonych w programie kursu.


W opracowaniu systemu szkolenia strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych brali udział:
 1. Pracami merytorycznymi nad programem kierował:
 2. nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz
 3. Autorzy
 4. bryg. mgr inż. Waldemar Blicharz - CS PSP Częstochowa
  st. kpt. mgr inż. Robert Łazaj - CS PSP Częstochowa
  mgr inż. Jan Kielin - CS PSP Częstochowa
  st. bryg. inż. Zbigniew Czępiński - KP PSP w Puławach
  bryg. mgr inż. Janusz Szylar KP PSP w Lipsku
  st. kpt. mgr inż. Jacek Borowski - KG PSP
 5. Opracowanie metodyczne i redakcyjne
 6. mgr Magdalena Stajszczak
  kpt. mgr inż. Robert Żuczek
 7. Konsultacje z Zarzadem Głównym Zwiazku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
 8. Janusz Bonecki
  Stanisław Mikulak
  Tomasz Poręba
  Jerzy Olejnik
Cały kurs do ściągnięcia


Linki:

Urząd Gminy w Czarnożyłach

Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnożyłach

Ochotnicza Straż Pożarna w Opojowicach

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Parafia pw. św. Bartłomieja Ap. w Czarnożyłach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydrzynie

Gimnazjum w Czarnożyłach

LZS Wydrzyn