- imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydrzynie


W roku 1958 powstaje myśl zorganizowania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Z inicjatywą założenia straży wystąpił Kierownik Szkoły w Wydrzynie ob. Świerkowski Józef, i nie dalej jak w dniu 10 października 1958 roku na zebraniu gromadzkim, został omówiony cel założenia straży. Zarazem Kierownik Szkoły zwrócił się z apelem do zebranych aby wpisywali się na członków czynnych, wpisało się wówczas 33 czł. Na następnym zebraniu w dniu 17 października 1958 r. dokonano wyboru Tymczasowego Zarządu OSP w skład Tymczasowego Zarządu zostali wybrani:
 1. Świerkowski Józef- Prezes Zarządu OSP
 2. Adamczyk Józef - Naczelnik Zarządu OSP
 3. Boryczka Tadeusz - z-ca Naczelnika OSP
 4. Szewczyk Mieczysław - Skarbnik OSP
 5. Bogus Józef- Sekretarz OSP
 6. Adamczyk Antoni - Gospodarz OSP
 7. Szymot Józef - Czł. Zarządu OSP
 8. Marciniak Czesław - Czł. Zarządu OSP
Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
 1. Włodarczyk Franciszek - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 2. Baranowski Zdzisław - Członek Komisji
 3. Stępień Stanisław - Członek Komisji
Tymczasowy Zarząd OSP nie posiadając żadnego sprzętu, to jednak przystępuje do przeprowadzenia szkolenia podstawowego strażaka OSP. Zgodnie z programem, zajęcia teoretyczne prowadził Prezes Tymczasowego Zarządu OSP Józef Świerkowski, natomiast ćwiczenia praktyczne prowadził Franciszek Ignaczak. Szkolenie zostało przeprowadzone lecz nie przeprowadzono egzaminów - w międzyczasie Tymczasowy Zarząd OSP czyni starania, aby się uprawomocnić tj. aby być jednostką zarejestrowaną w Prezydium (Powiat.) Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi.

W dniu 25 kwietnia 1959 roku na zebraniu w obecności Komendanta Instruktora Powiatowego Zw. OSP. ob. Stanisława Zimnego mł. kpt. poż. oraz Naczelnika Rejonowego ob. Bila Józefa po uprzednim odczytaniu i przyjęciu Statutu OSP - przystąpiono do wyboru nowego Zarządu OSP.
Ponadto wstąpiło w szeregi 24 czł. czynnych i 16 członków popierających. Nowo wybrany Zarząd OSP z miejsca poczynił wszelkie starania celem zdobycia środków materialnych na zakup sprzętu strażackiego: poprzez urządzanie imprez itp. i już w dniu 8 sierpnia 1959 roku zakupuje motopompę za sumę zł 4000. W tym miejscu należy podkreślić, że z pomocą finansową w sumie zł 1500 przychodzi nam Prez. Gram. Rady Narodowej w Czarnożyłach, za co serdecznie dziękujemy Przewodniczącemu S.RN. - Józefowi Bilowi - Następnie Zarząd OSP zakupuje 3 odcinki węża ssawnego, prądownice i inny sprzęt niezbędnie potrzebny - zakupiono 13 mundurów, 17 czapek strażackich i 13 pasów.

Zarząd OSP w trosce o stan poprawy zaplecza wodnego postanowił wykopać 2 zbiorniki wodne o wymiarach 45x7x2 m, i 20x4,5x1,5 m. Zbiorniki te będą ofaszynowane a w przyszłości obetonowane.
Dalszym staraniem Zarządu OSP w Wydrzynie jest projekt przystąpienia do budowy nowej remizy. Prace zaczniemy od gromadzenia materiałów, aby przypuszczalnie w 1961 roku rozpocząć budowę.
Jest apel "nie żałujcie ofiar na rzecz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych". Pomagające OSP w zapobieganiu i walczeniu przyczyn powstawania pożarów.

Wydrzyn dnia 26 czerwca 1960 roku

Uroczyste przekazanie motopompy dla naszej jednostki odbyło się 26 czerwca 1960 roku. W roku 1964 Zarząd OSP w Wydrzynie czyni starania o zakupie działki pod budowę nowej remizy strażackiej. Działkę zakupiono od ob. Płuciennika zamieszkałego we wsi Chrusty i ob. Stępień Stanisławy na zasadzie dobrowolnej umowy kupna - sprzedaży.

W dniu 18 stycznia 1972 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszej jednostki. Na zebraniu tym Prezes Zarządu Józef Świerkowski z powodu nadmiaru pracy zawodowej zrezygnował z pełnienia obowiązków prezesa. Wybrano nowy zarząd. Nowo powołany Zarząd przystąpił od początku swojej działalności do dalszych działań mających na celu rozpoczęcie budowy nowej remizy, a mianowicie wystąpił do Sądu Powiatowego w Wieluniu o wydanie aktu własności na działkę zakupioną wcześniej dobrowolnie, zakupiono również materiały budowlane.

W dniu 6 lipca 1972 roku zamontowano nową suszarnię węży oraz podłączono nową syrenę elektryczną. Zarząd OSP po otrzymaniu postanowienia Sądu powiatowego w Wieluniu o nadaniu aktu własności na działkę, na wspólnym zebraniu z innymi organizacjami i mieszkańcami wsi postanawia rozpocząć budowę Domu Ludowo-Strażackiego. Na zebraniu tym powołano Komitet Budowy w skład, którego z ramienia OSP weszli: Adamczyk Józef, Marciniak Czesław, Zgoda Jan, Szewczyk Mieczysław.

25 marca 1973 roku wpłynęły od mieszkańców wsi pierwsze składki na budowę Domu Ludowo-Strażackiego.

W dniu 12 lutego 1976 roku na walnym zgromadzeniu do Zarządu OSP został wybrany dh Adamczyk Antoni i powierzono mu funkcje zastępcy naczelnika.

W roku 1978 wielkimi krokami zbliżamy się do zakończenia budowy Domu Ludowo-Strażackiego, który wybudowano przy dużej pomocy druhów naszej jednostki.

Uroczyste oddanie do użytku Domu Ludowo-Strażackiego odbyło się w dniu 20 sierpnia 1978 roku. Na uroczystość tą przybyło wiele jednostek OSP regionu wieluńskiego, przedstawiciele władz administracyjnych i politycznych oraz społeczeństwo wsi Wydrzyn i gminy Czarnożyły. Podczas uroczystości wielu druhów naszej jednostki zostało odznaczonych.

Po zakończeniu tej wielkiej inwestycji Zarząd OSP na walnym zgromadzeniu 25 listopada 1978 roku postanawia czynić starania o kupno przyczepy ciągnikowej i przystosowania jej do celów pożarniczych. Na zebraniu tym do Zarządu wybrano dh Kaweckiego Konstantego powierzając mu funkcje gospodarza.

W dniu 27 grudnia 1980 roku na kolejnym walnym zgromadzeniu do zarządu OSP na stanowisko skarbnika wybrano dh Kędzię Jana.

W roku 1981 zakupioną w SKR Czarnożyły przyczepę oddano do remontu do POM Opojowice, którą w krótkim czasie można było używać do celów pożarniczych.

Na ostatnim zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, które odbyło się w dniu 11 lutego 1984 roku Zarząd OSP w Wydrzynie nie został zmieniony. Na zebraniu tym podjęto uchwałę zorganizowanie w dniu 12 sierpnia 1984 roku uroczystych obchodów 25-lecia powstania naszej jednostki, oraz zwrócenia się do społeczeństwa wsi Wydrzyn o ufundowanie na tą uroczystość sztandaru. Społeczeństwo wsi w zrozumieniu zasług w ochronie p-poż. strażaków ufundowało sztandar, który właśnie dzisiaj zostanie przekazany.W dniu 13 grudnia 1986 roku odbyło się kolejne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Podczas zebrania dotychczasowy naczelnik jednostki dh Czesław Marciniak złożył rezygnację z tej funkcji w związku z objęciem funkcji skarbnika ZGm. Z.OSP w Czarnożyłach. Podczas tego zebrania wybrano nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną.

Podczas zebrania sprawozdawczego w dniu 14 stycznia 1989 roku podjęto uchwałę o uroczystych obchodach jubileuszu 30-lecia naszej jednostki.

W dniu 26 czerwca 1994 roku w zawodach sportowo-pożarniczych jednostka nasza zajęła 1 miejsce w gminie Czarnożyły. Po zajęciach 1 miejsca w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych braliśmy udział w rejonowych zawodach, które były organizowane w Osjakowie.W dniu 13 listopada 1994 roku za własne środki finansowe zakupiliśmy samochód Żuk, który został uzbrojony i przerobiliśmy na wóz bojowy.

W roku 1995 na gminnych zawodach sportowo-pożarniczych zajęliśmy 2 miejsce. Uzyskane wyniki jednak były tak dobre, że zakwalifikowano nas do udziału w zawodach rejonowych, które Tyn razem odbyły się w Skomlinie. W bieżącym roku zrobiliśmy remont sali, a mianowicie wymieniono podłogę w sali i zrobiliśmy wyjście ewakuacyjne.

W 1996 roku Zarząd postanowił odnowić częściowo umundurowanie wyjściowe. W związku z powyższym zakupiono kilkanaście mundurów, czapek, koszul letnich.

Podczas Walnego Zebrania w dniu 6 lutego 1999 roku podjęto uchwałę o organizacji obchodów 40-lecia naszej jednostki.

Na zebraniu sprawozdawczym w dniu 10 stycznia 2009 roku podjęto uchwałę o organizacji w dniu 12 lipca 2009 roku obchodów 50-lecia powstania naszej jednostki.


Linki:

Urząd Gminy w Czarnożyłach

Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnożyłach

Ochotnicza Straż Pożarna w Opojowicach

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Parafia pw. św. Bartłomieja Ap. w Czarnożyłach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydrzynie

Gimnazjum w Czarnożyłach

LZS Wydrzyn